HET BASELVERDRAG REGIONAAL CENTRUM-CARIBISCH

Het belangrijkste mechanisme om te helpen bij de uitvoering van het Verdrag van Bazel en zijn verplichtingen is een reeks regionale centra van het Verdrag van Bazel voor opleiding en technologieoverdracht (BCRC). Deze centra zijn over de hele wereld opgericht overeenkomstig artikel 14 van het verdrag en zijn bedoeld om te zorgen voor een effectieve uitvoering van het verdrag op nationaal tot regionaal niveau. Het Basel Convention Regional Centre for Training and Technology for the Caribbean (BCRC-Caribbean) bedient de overeenkomstsluitende partijen bij de verdragen van Bazel, Rotterdam, Stockholm en Minamata binnen het Caribisch gebied en elk ander land dat ermee instemt door het Centrum te worden bediend.

Het kabinet van de Republiek Trinidad en Tobago stemde in augustus 1995 in met de hosting van het Basel Caribbean Sub-Regional Training and Technology Transfer Centre bij het Caribbean Industrial Research Institute (CARIRI). Vervolgens begon het Centrum in 1998 met zijn werkzaamheden bij CARIRI. Na de goedkeuring van Besluit VI / 3 door de zesde Conferentie van de Partijen (COP) in 2002, kwam er een kaderovereenkomst tussen Trinidad en Tobago en het Secretariaat voor het Verdrag van Bazel (SBC). ) werd ondertekend tijdens de zevende COP in 2004 om de BCRC-Caribbean op te richten. De regering van de Republiek Trinidad en Tobago heeft vervolgens wet nr. 2 van 2008 vastgesteld voor de juridische oprichting van het Centrum als een autonome instelling met een eigen rechtspersoonlijkheid in april 2008.

Het Centrum werkt overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag van Bazel, het strategische kader voor de uitvoering ervan (momenteel 2012-2021) en andere daarmee verband houdende besluiten van de COP aan het Verdrag. De activiteiten van het BHGC-Caribisch gebied in verband met zijn regionale rol worden uitgevoerd onder algemene leiding en in coördinatie met het SBC. evenals met het werk van andere BCRC’s. Het Centrum vormt een belangrijk functioneel en operationeel onderdeel van het institutionele kader van het Verdrag van Bazel. Het BHGC-Caribisch gebied is bedoeld om de overeenkomstsluitende partijen door middel van capaciteitsopbouw bij te staan ​​in hun inspanningen om de doelstellingen van het verdrag te verwezenlijken en te verwezenlijken. Kernfuncties van de BCRC-Caribbean zijn:

  • Training,
  • Technologieoverdracht,
  • Verspreiding van informatie,
  • Advies en
  • Bewustmaking.

De ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten van het Centrum die relevant zijn voor zijn regionale rol wordt geadviseerd door een stuurgroep. De commissie bestaat uit door de partijen benoemde leden die voor elk biënnium het bedrijfsplan voor het centrum ontwikkelen en onderschrijven en toezien op de uitvoering ervan. Momenteel is de belangrijkste financieringsbron voor de activiteiten van de BCRC-Caraïben afkomstig van de regering van de Republiek Trinidad en Tobago.